Teknolojik Uyanışta İlk Adım: Kodlama Eğitimi

Image Description
Onur Ağaoğlu 1088   -   09-12-2018
Paylaş:

1970’li yılların sonlarında Digital Equipment Corporation(DEC) Şirketi Başkanı olan Ken Olson’un İnsanların evlerinde bilgisayar bulunması da ne demek! Bence hiç kimsenin evine bilgisayar sokmak için herhangi bir geçerli nedeni olamaz açıklamasına inat son çeyrek yüzyılda bilim ve teknolojide meydana gelen hızlı değişimler insan zihninin sınırlarını genişletirken zaman ve mekân sınırlarını azaltmıştır.

Bilindiği üzere tüm bilimsel ve teknolojik uğraşlar insanların hayatlarını kolaylaştırmak ve zor yaşam koşullarının üstesinden gelmek için gerçekleştirilmiştir (Trowbridge ve McDermott, 1981). “Her üretilen teknoloji,daha sonra üretilecek teknolojinin temelini oluşturur” gerçeği ile ateşin bulunması ve tekerleğin icadından günümüze gerçekleşen tüm teknolojiler birbirinin devamı niteliğindedir. İlk elektronik bilgisayar olan ENIAC’ın 1946yılında geliştirilmesinden bu yana gelişimi devam eden ve kullanım alanları artan şüphesiz bilgisayar teknolojisidir (Gersting ve Schneider, 2016).

Zamanın IBM Başkanı Thomas J. Watson’ın bile Dünya piyasalarında bilgisayarlardan en fazla beş tanesine yer olduğunu düşünüyorum şeklindeki öngörüsü, bırakın piyasaları, her bireyin cebine girecek kadar ciddi anlamda geliştirilerek çürütülmüştür. Bu düzeyde tahmin edilesi zor bir sektör olan bilişim sektöründe zamanı yakalamak, gelişmeleri takip edip kendini güncellemek çok kolay değildir. Yetişkinlerin, hızla gelişen teknolojik çağın bir noktasından tutunarak kendisini ayakta tutma mücadelelerinin yanında gençlerin hatta çocukların bu gelişmeleri takip edebilmeleri, kendilerini bekleyen teknolojik hayat açısından oldukça önem kazanmış görünmektedir. Gelecekte gerek sosyal gerekse iş hayatında teknolojik ürünlerin ve teknolojik mesleklerin çok ciddi bir çoğunluğu oluşturacağı düşünüldüğünde de çocukların şimdiden bu konuda eğitilmelerinin ne denli önemli olduğu açıkça görülmektedir.

2016 Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri’ne yönelik gerçekleştirilen ve on milyonlarca internet sitesini etkileyen siber saldırıda güvenlik kameralarından akıllı ev cihazlarına kadar internet ağına bağlı akıllı cihazların siber saldırgan olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Akıllı cihazların ve nesnelerin internetinin, hayatımıza ne düzeyde dâhil olduğu bu örnek gelişmeyle dikkatleri çekmiştir (BBC, 2016). Gelecek dünya konjonktüründe söz sahibi olmak isteyen ülkeler Endüstri 4.0’ın beraberinde getirdiği büyük veri ve nesnelerin interneti, 3D-4D baskı teknolojileri ve akıllı cihaz teknolojileri gibi gelişmelere uyum sağlayabilecek şekilde üretim yetisini kazanmış insan kaynağına sahip olmak zorundadırlar. Aksi takdirde buna uyum sağlayamayan toplumlar günümüzün mevcut seri üretim yapan sistemlerinin atıl duruma düşmesi ile işlevsiz toplumlar olarak büyük zorluklarla karşılaşacaklardır.

Buradan hareketle, hayatımıza etki eden teknolojilerin hemen hemen hepsi, eğitime entegre edilmektedir. Günümüzde ülkeler kaynaklarının önemli bir kısmını teknolojiyi eğitime entegre etmek için ayırmaktadır. Bunun sonucunda,teknoloji üretmek ülkelerin ana hedeflerinden biri olduğu gibi teknoloji üretecek bireylerin yetiştirilmesi de ülkelerin temel hedefi haline gelmiştir.Bu hedefi gerçekleştirmek için ülkeler birbirleri ile rekabet halindedir (Topuz ve Göktaş, 2015).

Ülkelerin maddi anlamda gelişiminin anahtarı olan üretkenlik anlayışı günümüzde bilgisayarların merkezde olduğu bir ortam içerisinde incelenmektedir. İçinde yaşadığımız dünyada karşılaştığımız birçok problem bilgisayar teknolojileri sayesinde çözülebilmektedir. Bu sebeple artık eğitimli bireyler belli standartlarda bilgisayar kullanabilmekte ve sorunlarını bilgisayarla çözebilmektedirler (McGuffee, 2000). Önceleri sadece lise ve üniversite düzeyinde bilgisayar eğitimi verilmesine rağmen son yıllarda ilköğretim ve orta öğretim seviyelerinde de bilgisayar bilimi eğitimi verilmektedir. Bu sayede bireyler sadece bilgisayarın değil tüm teknolojik araçların avantaj ve dezavantajlarını anlayacak ve tüm alanlarda bilişim teknolojilerini küçük yaşlardan itibaren etkin kullanabileceklerdir. Bu paralelde, ilkokul ve ortaokul seviyesinde bilgisayar bilimi dersinin kapsamı programlama ve bilgisayar okuryazarlığının ötesinde bilgisayarların temel çalışma mantığı, tasarımları ve toplum üzerindeki etkisini incelemelidir (Tucker vd., 2003). Ülkemizde 2012 yılında mevcut Bilişim Teknolojileri dersine programlama eğitimi ile ilgili kazanımlar eklenerek Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (BTY) dersi müfredata girmiştir. Bu dersin amacı, ortaokul düzeyindeki öğrencilere başta bilgisayar olmak üzere bilişim teknolojilerini etkin ve verimli kullanarak onların çalışma mantığının öğretilmesidir. Bu amaçla birçok teknolojik araç-gereç, bilgisayar bilimi dersi kapsamında öğrenmeyi daha etkin kılmak adına işe koşulmaktadır.

Bu süreçte ön planda tartışılan ve önemine her ortamda atıflar yapılan becerilerden birisi de kodlama becerisidir. Kodlama, bireylerin matematiksel ve kompütasyonel becerilerini(bu çalışmada “algoritmik beceri” olarak ifade edilecektir) geliştirmekle beraber, problem çözmeye ilişkin öğrenme stratejileri, proje tasarlama ve fikirler arasında bağlantılar kurma gibi farklı becerilerini de geliştirmesine olanak tanımaktadır. Bu beceriler yalnızca bilgisayar uzmanları için değil, her yaştan, uğraştan ve meslekten bireyler için gerekli becerilerdir (Wing, 2006; Resnick, 2013).

21.yüzyıl becerileri arasında sayılan algoritmik düşünme becerisine katkı sağladığı bilinen kodlama eğitimine robotik donanımların dâhil edilmesi ile düzenlenen robotik kodlama etkinlikleri sayesinde hem akıllı cihazların hem de nesnelerin internetinin çalışma mantığının somut uygulamalarla anlaşılabileceği bir öğretim ortamı sunulmaktadır.

Dünya genelinde oldukça önemsenen kodlama eğitimi,ülkemizde de son 10 yıldır etkin bir şekilde kullanılmaktadır. FATİH Projesi 2011 yılında başlamış ve hala devam etmekte olan bir teknoloji entegrasyonu projesidir. Projenin amacı her öğrenci için fırsat eşitliği yaratmaktır. Her öğrencinin aynı teknolojik imkânlara sahip olması, iyi ve kaliteli eğitsel içeriklerle eğitim alması hedeflenmiştir(http://fatihprojesi.meb.gov.tr/proje-hakkinda/).Projenin e-içerik bileşeni olan EBA’da 2017 yılında kodlama eğitimine ilişkin bir modül oluşturulmuştur.

Dünyadaki ülkeler arasında eğitim sistemlerine bakıldığında en önlerde yer alan Finlandiya’da “kodlama eğitimi” 2016 yılından itibaren okulun ilk yılından başlayarak zorunlu hale getirilmiştir. Geleceğin teknolojik dünyasını daha iyi anlayabilmek ve bu sayede geleceğin teknolojik mesleklerinde söz sahibi olabilmek açısından çocukların şimdiden başta“kodlama” eğitimi olmak üzere bilişim teknolojileri eğitimini alması gerekmektedir. Dünyanın örnek gösterdiği ülkelerden Finlandiya’da 2016 yılından beri zorunlu hale getirilen kodlama eğitiminin başlangıç düzey eğitim kurumlarından başlanarak eğitim sistemimize entegre edilmesi, bu alanda öğrencilerin hedeflenen kazanımlara ulaşması ile, 21. Yüzyıl becerileri arasında önemli bir yeri olan “Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri” nin gelişmesine ciddi katkı sağlanacaktır.

Kaynaklar

BBC TÜRKÇE, 2016. Siber saldırıda 'akıllı' ev cihazları kullanıldı. (2016, Ekim 24). 04.12.2018 tarihinde BBC TÜRKÇE: https://goo.gl/8Jw0Yr  adresinden indirilmiştir.

Gersting, J. L. & Schneider, G. M. (2016). Invitation to computer science (7th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.

http://fatihprojesi.meb.gov.tr/proje-hakkinda/ adresinden 03.12.2018 tarihinde indirilmiştir.

McGuffee, J. W. (2000). Defining computer science. ACM SIGCSE Bulletin, 32(2), 74- 76.

Resnick, M. (2013). Learn to code - code to learn. 06.12.2018 tarihinde https://goo.gl/K5EN0v adresinden indirilmiştir.

Topuz, A. ve Göktaş, Y. (2015). Türk eğitim sisteminde teknolojinin etkin kullanımı için yapılan projeler: 1984-2013 dönemi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 8(2), 99.

Trowbridge, D. E., & McDermott, L. C. (1981). Investigation of student understanding of the concept of acceleration in one dimension. American journal of Physics, 49(3), 242-253.

Tucker, A., Deek, F., Jones, J., McCowan, D., Stephenson, C.,& Verno, A. (2003). A model curriculum for K–12 computer science. Final Report of the ACM K-12 Task Force Curriculum Committee, CSTA.

Wing, J. M. (2006). Computational thinking. Communications of The Acm, 49(3), 33-35.

Kaynak
Paylaş:
Image Description
Onur Ağaoğlu Tarafından yazılmıştır

0 Yorumlar

    Bu yazıya yorum yapabilirsiniz